Jesteś tutaj

Studia dzienne licencjackie Historia

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia dzienne licencjackie na rok 2019/2020 znajdują się w systemie IRK https://irk.uw.edu.pl/

Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych na stacjonarne studia pierwszego stopnia w Instytucie Historycznym UW:

 • Oryginał oraz fotokopia świadectwa dojrzałości albo dyplomu IB albo świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (kopia zostanie poświadczona na miejscu na podstawie oryginału)
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata i podpisane przez kandydata,
 • dowód osobisty i fotokopia jego obu stron (poświadczamy na miejscu),
 • 2 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, podpisane przez kandydata i wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii (podanie to pojawia sie jako druga strona podania o przyjęcie na studia),
 • dowód wpłaty za elektroniczną legitymację studencką (numer konta w IRK-a).
 • w przypadku olimpijczyków i laureatów konkursów - zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata,
 • oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjecia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat - jeżeli dotyczy kandydata.

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanymi za granicą – poza wymienionymi ww. dokumentami – wymagane są następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o nostryfikacji – w przypadku świadectwa maturalnego wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty;
 • poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu oraz ww. poświadczenia (jeśli zostało sporządzone w języku obcym),
 • oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjecia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat - jeżeli dotyczy kandydata.

Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych na stacjonarne studia równoległe pierwszego stopnia w Instytucie Historycznym UW:

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata i podpisane przez kandydata,
 • świadectwo maturalne (lub odpis) wraz z jego fotokopią (zostanie poświadczona na miejscu)
 • dowód osobisty i fotokopia jego obu stron (poświadczamy na miejscu),
 • zaświadczenie z macierzystego wydziału o studiowaniu oraz o uzyskaniu z ostatniego roku studiów średniej powyżej 4,50,
 • zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjecia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat - jeżeli dotyczy kandydata.

 


Termin rejestracji: 05.06-05.07.2019
Termin ogłoszenia wyników: 19.07.2019
Termin składania dokumentów: 
 

UWAGA!
Podpisane dokumenty mogą być składane przez osobę inną niż kandydat.
Dokumenty może odebrać kandydat bądź osoba upoważniona notarialnie.