Jesteś tutaj

Studia dzienne licencjackie Historia i kultura Żydów

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia dzienne licencjackie na rok 2017/2018 znajdują się w systemie IRK https://irk.uw.edu.pl/

Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych na stacjonarne studia pierwszego stopnia w Instytucie Historycznym UW:

 • Oryginał oraz fotokopia świadectwa dojrzałości albo dyplomu IB albo świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (kopia zostanie poświadczona na miejscu na podstawie oryginału)
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata i podpisane przez kandydata,
 • dowód osobisty i fotokopia jego obu stron (poświadczamy na miejscu),
 • 2 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, podpisane przez kandydata i wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii (podanie to pojawia sie jako druga strona podania o przyjęcie na studia),
 • dowód wpłaty za elektroniczną legitymację studencką (numer konta w IRK-a).
 • w przypadku olimpijczyków i laureatów konkursów - zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata,
 • oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjecia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat - jeżeli dotyczy kandydata.

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanymi za granicą – poza wymienionymi ww. dokumentami – wymagane są następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o nostryfikacji – w przypadku świadectwa maturalnego wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty;
 • poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu oraz ww. poświadczenia (jeśli zostało sporządzone w języku obcym),
 • oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjecia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat - jeżeli dotyczy kandydata.

Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych na stacjonarne studia równoległe pierwszego stopnia w Instytucie Historycznym UW:

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata i podpisane przez kandydata,
 • świadectwo maturalne (lub odpis) wraz z jego fotokopią (zostanie poświadczona na miejscu)
 • dowód osobisty i fotokopia jego obu stron (poświadczamy na miejscu),
 • zaświadczenie z macierzystego wydziału o studiowaniu oraz o uzyskaniu z ostatniego roku studiów średniej powyżej 4,50,
 • zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjecia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat - jeżeli dotyczy kandydata

Termin rejestracji: 05.06.2017-07.07.2017
Termin ogłoszenia wyników: 19.07.2017
Termin składania dokumentów: 20-21 i 24.07.2017
 

UWAGA!
Podpisane dokumenty mogą być składane przez osobę inną niż kandydat.
Dokumenty może odebrać kandydat bądź osoba upoważniona notarialnie.

 

Studia te oferują kształcenie o charakterze ogólnohumanistycznym, ze szczególnym naciskiem na poznawanie, badanie i opisywanie dziejów i kultury Żydów polskich. Studenci zdobywają szeroką wiedzę merytoryczną oraz podstawowe umiejętności interdyscyplinarnego warsztatu badawczego, powiązanego z różnymi dyscyplinami nauki, takimi jak historia, literaturoznawstwo czy kulturoznawstwo. Zdobywają kompetencje w zakresie znajomości języka jidysz i hebrajskiego. Potencjał naukowy Instytutu Historycznego – minimum kadrowe oraz dostępne dla studentów zbiory biblioteki – zapewniają pełną realizację efektów kształcenia. Studia judaistyczne przygotowują absolwentów do podjęcia studiów judaistycznych II stopnia, a także do dalszego kształcenia się na kierunkach humanistycznych i społecznych oraz do pracy zawodowej w rozmaitych instytucjach kultury, takich jak muzea, fundacje, organizacje społeczne czy samorządowe, w obszarze edukacji oraz w administracji. Uzyskane w czasie studiów wiedza i umiejętności dają także możliwość (po odpowiednim uzupełnieniu stosownymi kursami i szkoleniami) realizacji swoich pasji w szeroko rozumianej branży turystycznej i rozrywkowej. Studia judaistyczne prowadzone w Instytucie Historycznym UW, poprzez szczególne przywiązywanie uwagi do spraw tolerancji, wielokulturowości, poszanowania dla różnych postaw religijnych i światopoglądowych, doskonale przygotowują pracowników dla instytucji, w których wymagana jest praca w środowisku multietnicznym, wielojęzykowym i zróżnicowanym kulturowo. W podjęciu pracy zawodowej przydatne z pewnością będą przewidziane w programie studiów praktyki zawodowe w instytucjach zajmujących się kulturą, sztuką i historią Żydów.

Plan studiów judaistycznych stacjonarnych I stopnia na kierunku „Historia i kultura Żydów” z podziałem na etapy i punktacją ECTS (obowiązuje od 1 października 2016)

POPRZEDNI PROGRAM STUDIÓW JUDAISTYCZNYCH

POBIERZ W WERSJI PDF

ROK 1  
przedmiot forma zajęć sposób zaliczenia ECTS
semestr zimowy
Cywilizacja języków żydowskich konwersatorium - 30h zaliczenie na ocenę 3
Etniczność i religie: od etnogenezy Izraela do powstania Machabeuszy wykład - 30h zaliczenie na ocenę 2
Etniczność i religie: Żydzi w epoce hellenistycznej i rzymskiej wykład - 30h Zaliczenie na ocenę 2
Historia Żydów w starożytności egzamin ocena 5
Hebrajczycy, Judejczycy, Żydzi ćwiczenia - 30h zaliczenie na ocenę 4
Wprowadzenie do studiów żydowskich
(w tym kwerenda)
ćwiczenia - 30h zaliczenie na ocenę 4+2
Język nowożytny lektorat – 60 h zaliczenie na ocenę 2
Biblia: teksty i ich historia konwersatorium - 30h zaliczenie na ocenę 3+2
 
semestr letni
Język żydowski (wybrany) lektorat – 60 h zaliczenie na ocenę 3
Wprowadzenie do judaizmu wykład - 30h zaliczenie na ocenę 2
Wprowadzenie do judaizmu egzamin ocena 2
Religijna literatura żydowska konwersatorium - 30h zaliczenie na ocenę 3
Wstęp do pisania prac uniwersyteckich ćwiczenia - 30h zaliczenie na ocenę 3
Nauki humanistyczne (socjologia / antropologia / filozofia) konwersatorium - 30h zaliczenie na ocenę 3
Język nowożytny lektorat – 60 h zaliczenie na ocenę 2
Zajęcia poza IH (do wyboru przez studenta – w tym co najmniej 2 punkty ECTS w ciągu trzech lat studiów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych) wykłady, konwersatoria, ćwiczenia zaliczenie na ocenę 4
Technologia informacyjna ćwiczenia – 30h zaliczenie na ocenę 2
BHP – realizowane w ciągu całego roku wykład zaliczenie 0,5
Podstawy ochrony własności intelektualnej – realizowane w ciągu całego roku wykład zaliczenie 0,5
Razem:     54

 

ROK 2
przedmiot forma zajęć sposób zaliczenia ECTS
semestr zimowy
Język żydowski (wybrany) lektorat – 60h zaliczenie na ocenę 3
Żydzi polscy w okresie średniowiecza i nowożytności wykład – 30h zaliczenie na ocenę 2
Żydzi w średniowieczu i nowożytności egzamin ocena 5
Społeczności żydowskie w okresie średniowiecza i nowożytności ćwiczenia - 30h zaliczenie na ocenę 4
Język nowożytny lektorat– 60h zaliczenie na ocenę 2
Literatura żydowska (jidysz) – tradycja, nowoczesność, awangarda konwersatorium - 30h zaliczenie na ocenę 3
 
semestr letni
Język żydowski (wybrany) lektorat– 60h zaliczenie na ocenę 3
Żydzi pod zaborami wykład - 30h zaliczenie na ocenę 2
Żydzi pod zaborami egzamin ocena 5
Żydzi pod zaborami ćwiczenia - 30h zaliczenie na ocenę 4
Język nowożytny lektorat– 60h zaliczenie na ocenę 2
Język nowożytny egzamin ocena 2
Praca roczna Praca pisemna ocena 2
Zajęcia poza IH (do wyboru przez studenta) – w tym co najmniej 2 punkty ECTS w ciągu trzech lat studiów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych wykłady, konwersatoria, ćwiczenia zaliczenie na ocenę 4
Zajęcia fakultatywne (konwersatoria z oferty IH lub/i drugi język żydowski) – realizowane w ciągu całego roku konwersatorium lub/i lektorat zaliczenie na ocenę 12
Objazd naukowy praktyka terenowa zaliczenie na ocenę 2
Razem:     57

 

ROK 3
przedmiot forma zajęć sposób zaliczenia ECTS
semestr zimowy
Język żydowski (wybrany) lektorat– 60h zaliczenie na ocenę 3
Ku nowoczesności. Żydzi w czasie pierwszej wojny światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym (1914–1939) wykład - 30h zaliczenie na ocenę 2
Żydzi w okresie międzywojennym egzamin ocena 5
Ku nowoczesności. Żydzi w czasie pierwszej wojny światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym (1914–1939) ćwiczenia - 30h zaliczenie na ocenę 4
Zagłada wykład - 30h zaliczenie na ocenę 2
Zagłada egzamin ocena 5
Zagłada ćwiczenia - 30h zaliczenie na ocenę 4
Seminarium dyplomowe seminarium - 30h zaliczenie 7,5
WF (w sumie 3 punkty ECTS realizowane w ciągu pierwszych pięciu semestrów studiów   zaliczenie 3
 
semestr letni
Państwo Izrael wykład - 30h zaliczenie na ocenę 2
Państwo Izrael egzamin ocena 4
Diaspora po II wojnie światowej ćwiczenia - 30h zaliczenie na ocenę 4
Seminarium dyplomowe seminarium - 30h zaliczenie 7,5
Zajęcia fakultatywne (konwersatoria z oferty IH lub/i drugi język żydowski) – realizowane w ciągu całego roku konwersatorium lub/i lektorat zaliczenie na ocenę 6
Zajęcia poza IH (do wyboru przez studenta) w tym co najmniej 2 punkty ECTS w ciągu trzech lat studiów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych wykłady, konwersatoria, ćwiczenia zaliczenie na ocenę 4
Objazd naukowy praktyka terenowa zaliczenie na ocenę 1
Praktyki zawodowe – realizowane w ciągu całego toku studiów 30 h praktyk zaliczenie 5
Razem:     69