Jesteś tutaj

Studia wieczorowe licencjackie Historia

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia wieczorowe licencjackie na rok 2019/2020 znajdują się w systemie IRK https://irk.uw.edu.pl/

Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych na niestacjonarne (wieczorowe) studia pierwszego stopnia w Instytucie Historycznym UW:

  • Oryginał oraz fotokopia świadectwa dojrzałości albo dyplomu IB albo świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (kopia zostanie poświadczona na miejscu na podstawie oryginału)
  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata i podpisane przez kandydata,
  • dowód osobisty i fotokopia jego obu stron (poświadczamy na miejscu),
  • 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, podpisane przez kandydata i wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii (Podanie to pojawia się jako druga strona podania o przyjęcie na studia),
  • dowód wpłaty za elektroniczną legitymację studencką (numer konta w IRK-a)

UWAGA!
Podpisane dokumenty mogą być składane przez osobę inną niż kandydat.
Dokumenty może odebrać kandydat bądź osoba upoważniona notarialnie.