Jesteś tutaj

Magisterskie

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wymagane są :

 • kopia dyplomu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego do poświadczenia przez UW - np. zaświadczenia o ukończeniu strudiów licencjackich poświadczającego obronę licencjatu (prosimy o przyniesienie do wglądu oryginału);
 • kopia świadectwa dojrzałości do poświadczenia przez UW (prosimy o przyniesienie do wglądu oryginału);
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata,
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami, do poświadczenia przez UW (prosimy o przyniesienie do wglądu oryginału),
 • minimum 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii (nie dotyczy osób posiadających już ELS),
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (nie dotyczy osób posiadających już ELS),

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanymi za granicą – poza wymienionymi wyżej dokumentami – wymagane są ponadto:

 • zaświadczenie o nostryfikacji – w przypadku świadectwa maturalnego wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty;
 • poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu oraz ww. poświadczenia (jeśli zostało sporządzone w języku obcym);
 • w przypadku cudzoziemców dodatkowo: kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski: zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (karta czasowego pobytu) albo zezwolenie na osiedlenie się (karta stałego pobytu);

UWAGA!
Podpisane dokumenty mogą być składane przez osobę inną niż kandydat.

WYKAZ LEKTUR dla kandydtaów na studia Historia i Kultura Żuydów 2-go stopnia.