Jesteś tutaj

Studia dzienne magisterskie Historia i kultura Żydów

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia dzienne magisterskie na rok 2017/2018 znajdują się w systemie IRK https://irk.uw.edu.pl/

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wymagane są:

  • kopia dyplomu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego do poświadczenia przez UW - np. zaświadczenia o ukończeniu studiów licencjackich poświadczającego obronę licencjatu (prosimy o przyniesienie do wglądu oryginału);
  • kopia świadectwa dojrzałości do poświadczenia przez UW (prosimy o przyniesienie do wglądu oryginału);
  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata,
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami, do poświadczenia przez UW (prosimy o przyniesienie do wglądu oryginału),
  • 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii (nie dotyczy osób posiadających już ELS),
  • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (nie dotyczy osób posiadających już ELS),

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej czterech lektur z listy opublikowanej na stronie internetowej Instytutu Historycznego UW (patrz niżej) oraz w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt.

Do I tury rozmów kwalifikacyjnych - w lipcu 2017 r. przystąpić będzie mógł każdy student ostatniego roku studiów wyższych, zarejestrowany w systemie IRK. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie min. 30 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.

W razie niewypełnienia limitu miejsc - we wrześniu 2017 r., po zakończeniu sesji poprawkowej przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych. Będą mogli wziąć w niej udział wyłącznie absolwenci studiów wyższych. Tak, jak w I turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie min. 30 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dla kandydatów z innych kierunków niż historia i kultura Żydów oraz licencjackich studiów judaistycznych innych uczelni, przewiduje się obowiązkowe zajęcia uzupełniające z programu studiów licencjackich: wstęp do badań żydowskich oraz wykład (plus egzamin) i ćwiczenia z epoki, w której student postanowił się specjalizować (łącznie 90h).

 


Termin rejestracji: 05.06.2017-07.07.2017
Termin rozmów rekrutacyjnych (w budynku Instytutu Historycznego UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) na studia II stopnia dla kandydatów zgłaszających się w pierwszej turze rejestracji: 17-20.07.2017
Termin ogłoszenia wyników: 21.07.2017
Termin składania dokumentów: 25-27.07.2017
 

Lista lektur na rozmowy kwalifikacyjne: