Jesteś tutaj

Studia zaoczne magisterskie Historia

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia zaoczne magisterskie na rok 2019/2020 znajdują się w systemie IRK https://irk.uw.edu.pl/

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wymagane są:

1. kopia dyplomu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego do poświadczenia przez UW - np. zaświadczenia o ukończeniu studiów licencjackich poświadczającego obronę licencjatu (prosimy o przyniesienie do wglądu oryginału);
2. kopia świadectwa dojrzałości do poświadczenia przez UW (prosimy o przyniesienie do wglądu oryginału);
3. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata,
4. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami, do poświadczenia przez UW (prosimy o przyniesienie do wglądu oryginału),
5. 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
6. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii (nie dotyczy osób posiadających już ELS),
7. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (nie dotyczy osób posiadających już ELS).

Zasady kwalifikacji
Na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku liczby zgłoszeń wyższej niż limit miejsc przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne dotyczące czterech lektur wybranych przez kandydata z listy opublikowanej na stronie internetowej Instytutu Historycznego UW oraz w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt. Warunkiem przyjęcia na studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia będzie uzyskanie min. 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu licencjackiego.

Dla kandydatów z innych kierunków przewiduje się obowiązkowe do zrealizowania zajęcia uzupełniające z programu studiów licencjackich: wstęp do badań historycznych, ćwiczenia z historii Polski lub historii powszechnej oraz nauki pomocnicze historii z epoki, w której student postanowił się specjalizować (łącznie 90h).


Termin rejestracji: 05.06.-05.07.2019

Termin ogłoszenia wyników: 
Termin składania dokumentów: 


Studia są płatne - wysokość opłat za studia