Jesteś tutaj

Archiwistyka


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia podyplomowe w IH UW będą zamieszczane na stronie IRK https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/

Najbliższa tura rejestracji: 
Ogłoszenie wyników: 

Podyplomowe Studia Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej umożliwiają zdobycie kompetencji do wykonywania zawodu archiwisty oraz dostarczają wiedzy niezbędnej do nowoczesnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w biurze.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Program studiów jest szczególnie interesujący dla pracowników archiwów państwowych i prywatnych, urzędników administracji centralnej, terenowej i samorządowej, kierowników placówek oświatowych i medycznych, przedsiębiorców i managerów reprezentujących różne sektory gospodarki, personelu odpowiedzialnego za obrót dokumentacją wszelkiego typu i jej archiwizację.
Program studiów obejmuje 238 godzin zajęć dydaktycznych z teorii i metodyki archiwalnej, prawa archiwalnego i przepisów o ochronie danych osobowych, organizacji archiwum i zabezpieczania jego zasobów, zarządzania dokumentacją elektroniczną, tworzenia elektronicznych baz danych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń, laboratoriów komputerowych.

Czesne wynosi: 2 250 zł za semestr (4 500 zł za całe studia)

Zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Historycznego oraz zaproszeni do współpracy eksperci zatrudnieni w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Narodowym Archiwum Cyfrowym i innych instytucjach.
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (soboty i niedziele), w budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Program studiów jest zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego egzaminu końcowego oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem.
 

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr hab. Aneta Pieniądz
dyżury: pt. godz. 10.00-11.00 ; sob. w dniach zjazdowych podyplomowych i zaocznych magisterskich godz. 12.30-13.30.
e-mail: aneta.pieniadz@uw.edu.pl