Jesteś tutaj

Historia

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia podyplomowe w IH UW będą zamieszczane na stronie IRK https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/

Najbliższa tura rejestracji: 
Ogłoszenie wyników: 

Podyplomowe Studia Historii adresowane są do pasjonatów historii oraz osób, którym wiedza historyczna jest przydatna w praktyce zawodowej. Studia umożliwiają rozwój zainteresowań, podniesienie kwalifikacji zawodowych, a w przypadku nauczycieli – uzyskanie dodatkowych uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Program studiów obejmuje 358 godzin zajęć dydaktycznych. Są to wykłady i ćwiczenia z historii powszechnej i historii Polski od starożytności do współczesności oraz konwersatoria z historii sztuki, historii wojskowości, historii idei, historii rodziny, historii gospodarczej i historii relacji narodowościowych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (soboty i niedziele), w budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Historii jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej. Ocena na świadectwie jest średnią arytmetyczną wszystkich zdobytych ocen.
Dodatkowa specjalizacja nauczycielska: Moduł 4 – Kompetencje do nauczania drugiego przedmiotu obejmuje 70 godzin zajęć z dydaktyki historii i 60 godzin praktyk. Program specjalizacji jest zgodny z wymogami rozporządzenia MNiSW z 17 I 2012 r. dotyczącego standardów kształcenia nauczycieli.
Zajęcia specjalizacji nauczycielskiej prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Historycznego UW. Praktyki nauczycielskie słuchacze realizują w szkołach: podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna praktyki.
Warunkiem uzyskania pisemnego potwierdzenia nabycia kompetencji do nauczania historii jako drugiego przedmiotu we wszystkich typach szkół jest zaliczenie wszystkich przedmiotów wymienionych w programie specjalizacji.

Czesne za semestr wynosi   2 350 zł +   450 zł za specjalizację.
Łącznie za trzy semestry:    7 050 zł + 1 350 zł za specjalizację.
 

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr Aleksandra Oniszczuk

e-mail: ae.oniszczuk@uw.edu.pl