Jesteś tutaj

Varsavianistyka

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia podyplomowe w IH UW będą zamieszczane na stronie IRK https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/

Najbliższa tura rejestracji: 
Ogłoszenie wyników: 
O terminie składania dokumentów osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane za pośrednictwem systemu IRK. Nie przyjmujemy dokumentów przed tym terminem.

Podyplomowe Studia Varsavianistyczne adresowane są do miłośników zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat różnych aspektów przeszłości Warszawy i regionu Mazowsza, na temat współczesności i perspektyw rozwoju Warszawy. Absolwenci studiów zainteresowani praktycznym wykorzystaniem nabytej wiedzy uzyskują kompetencje merytoryczne niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych poświęconych Warszawie i Mazowszu.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu różnych dziedzin historii, zajęcia poświęcone zagadnieniom współczesnym oraz zajęcia terenowe odbywające się w muzeach, bibliotekach i archiwach stolicy. Zajęcia z zakresu historii prowadzą pracownicy Instytutu Historycznego prowadzący badania nad dziejami Warszawy i Mazowsza w różnych okresach historycznych. Zajęcia poświęcone bibliotekom, muzeom i archiwom Warszawy prowadzą specjaliści-praktycy zatrudnieni w instytucjach współpracujących z Instytutem Historycznym: Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, Zamku Królewskim, Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Archiwum Głównym Akt Dawnych, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
Zajęcia poświęcone współczesnej Warszawie prowadzą praktycy zatrudnieni w Urzędzie m.st. Warszawy, zajmujący się promocją miasta i planami jego rozwoju. Zajęcia poświęcone przestrzennemu kształtowi miasta prowadzą architekci i architekci krajobrazu zatrudnieni na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (soboty i niedziele), w budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.


 
 

Czesne wynosi: 2 250 zł za semestr (4 500 zł za całe studia)

Zasady rekrutacji:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów według kolejności zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest wyczerpanie minimalnego limitu miejsc.
Komplet dokumentów należy złożyć w  Sekretariacie Studiów Podyplomowych (pokój nr 5) lub wysłać pocztą na adres:
Studium Podyplomowe
Instytut Historyczny
Uniwersytet Warszawski
ul.KrakowskiePrzedmieście 26/28
00-927 Warszawa
pok. 5.
 
Wymagane dokumenty:
1)    podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika Studium (wydrukowane z systemu IRK)
2)    kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu)
3)    jedno zdjęcie
4)   zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia: (z systemu IRK)

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr Aleksandra Oniszczuk

e-mail: ae.oniszczuk@uw.edu.pl