Jesteś tutaj

Komisja dydaktyczna RN

Komisja Dydaktyczna Rady Naukowej Instytutu Historycznego kadencji 2016-2020 (kompetencje i zasady działania).Podstawowymi zadaniami Komisji Dydaktycznej są refleksja nad koncepcją i strategią kształcenia oraz czuwanie nad jego jakością. Funkcje te Komisja pełni, proponując i opiniując zmiany w programach kształcenia, opracowując procedury ewaluacji i podejmując inne inicjatywy mające na celu podniesienie jakości kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych. Komisja współdziała z Dyrekcją IH odpowiedzialną za realizację programu studiów, zasięga opinii społeczności Instytutu oraz osób i instytucji z nim współpracujących.
Raz w roku Komisja przedstawia Radzie Naukowej swoją ocenę działalności dydaktycznej w Instytucie Historycznym i ewentualne rekomendacje jej dotyczące.
Komisja Dydaktyczna powoływana jest spośród członków Rady najpóźniej podczas jej drugiego posiedzenia w roku akademickim rozpoczynającym nową kadencję. W skład Komisji wchodzi czterech pracowników naukowych nienależących do Dyrekcji Instytutu oraz po jednym przedstawicielu doktorantów i studentów.
Kadencja członków Komisji trwa 4 lata, z wyłączeniem przedstawicieli kurii doktorantów i studentów, których uczestnictwo w Radzie Naukowej opisane jest odrębnymi przepisami. Kurie te co roku wyłaniają swojego kandydata, którego następnie zatwierdza Rada Naukowa.
Komisja podejmuje decyzje konsensualnie. W wyjątkowych wypadkach przewodniczący może zarządzić głosowanie.
W przypadku, gdy głosowanie przyniesie wynik remisowy, rozstrzyga głos przewodniczącego. W bieżących pracach Komisja stosuje się do uchwały Rady Wydziału pt. Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Wydziału Historycznego UW.
Przewodnicząca:
dr hab. Katarzyna Błachowska
Członkowie:
mgr Melchior Jakubowski
dr hab. Urszula Kosińska
dr Piotr Kroll
dr hab. Maciej Mycielski
Marta Pali
dr hab. Marek Pawełczak

Dokumenty (powstałe w kadencji 2012-2016):