Jesteś tutaj

Zakończone projekty

18/09/2013 - 01:21

Cele i mechanizmy działania ateńskiego ostracyzmu

Istotą projektu jest ustalenie pierwotnych celów ateńskiego ostracyzmu, mechanizmu ustrojowego ateńskiej demokracji pozwalającego na coroczne usunięcie z Aten jednego z politycznych liderów wspólnoty. Zbadam dzieje oraz sposób funkcjonowania ostracyzmu, a także rolę, jaka przypadła ostracyzmowi w systemie demokratycznym. Stawiam hipotezę, że pierwotnym celem ostracyzmu było stworzenie ustrojowego „straszaka” ograniczającego rywalizację skłóconych ateńskich elit i w ten sposób stabilizującego ateńskie życie polityczne.

18/09/2013 - 01:00

Początki kultu relikwii

Celem projektu jest wyjaśnienie, jak powstał kult relikwii, jedno z najbardziej fascynujących zjawisk religijnych świata późnoantycznego. Jak, dlaczego, kiedy i gdzie doszło do tego, że w społeczeństwie, które mocno unikało wszelkiego kontaktu ze szczątkami ludzkimi, kości pewnych szczególnych zmarłych zaczęto wyciągać z grobów, dzielić na kawałki, składać pod ołtarzami, dotykać, całować i traktować jako źródła mocy cudotwórczej.

18/09/2013 - 00:54

Język federalizmu w greckich państwach związkowych w starożytności / The language of federalism in the ancient Greek federal states

Dobór słownictwa stosowanego przez Greków i Rzymian dla opisania własnej rzeczywistości społecznej i politycznej był determinowany przez to, że najbardziej rozpowszechnioną formą życia zbiorowego była polis, miasto będące wspólnotą obywateli. Nie można jednak zapomnieć, że w Grecji istniały inne formy organizacji publicznej. Najważniejszą z nich były tzw. państwa plemienne albo związkowe, które były dominującym typem państwa na rozległych obszarach Grecji (zwłaszcza w zachodniej części Grecji kontynentalnej).

18/09/2013 - 00:27

Książę Adam Jerzy Czartoryski – pamiętniki 1810-1830

Grant NCN na lata 2011- 2014.

Celem grantu jest zebranie i przygotowanie do naukowej edycji rękopiśmiennych materiałów autobiograficznych księcia Adama Jerzego Czartoryskiego za lata 1810-1830. Edycja pamiętników opatrzona będzie przypisami edytorskimi i merytorycznymi, uzupełniona wstępem i indeksami osobowym i geograficznym.
Wynikiem grantu jest publikacja Dziennika ks. Adama Jerzego Czartoryskiego,

18/09/2013 - 00:11

Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza na ziemiach polskich

Celem projektu jest zbadanie, jak funkcjonowała pamięć historyczna w społeczeństwie polskim w średniowieczu. Pamięć historyczną definiuję jako zbiór wyobrażeń o przeszłości oraz towarzyszący im system wartości. Interesują mnie późnośredniowieczne (XIV początek XVI w.) wyobrażenia na temat początków Polski (początków państwa polskiego, początków wspólnoty Polaków, początków chrześcijaństwa i początków królestwa w Polsce), a także – jak informacje na ten temat funkcjonowały w społeczeństwie i jak (oraz – kiedy) były  przekazywane.

09/09/2013 - 00:35

Al-wara. Zjawisko skrupulatności religijnej w islamie w III/IX w.

Realizowany grant ma dwa główne cele. Pierwszym jest edycja "Kitab al-wara' " (Księgi skrupulatności religijnej), skompilowanego przez 'Abd al-Malika ibn Habiba (zm. 238/853) traktatu będącego jednym z najstarszych źródeł pochodzących z Hiszpanii muzułmańskiej (al-Andalus). Drugim celem jest przeprowadzenie badań nad zjawiskiem skrupulatności religijnej w islamie w III/IX w. uwzględniających edytowane źródło i mających w założeniu doprowadzić do powstania monografii poświęconej temu ważnemu i zaniedbanemu w istniejącej literaturze fenomenowi.

07/07/2013 - 17:41

The Duchy of Warsaw (1807-1815)

Nazwa grantu NPRH: The Duchy of Warsaw (1807-1815).
Projekt dotyczy przygotowania pierwszej w języku obcym monografii Księstwa Warszawskiego.
Kierownikiem i głównym wykonawcą grantu jest dr hab. Jarosław Czubaty, prof. UW. Tłumaczenie na język angielski przygotowuje p. Ursula Philips.
Wyniukiem jest publikacja książki w wydawnictwie Bloomsbury.

21/05/2013 - 17:37

Polska Stanisławowska w świetle raportów francuskich agentów dyplomatycznych. Edycja korespondencji z francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych

Celem projektu jest przygotowanie edycji wyboru korespondencji z francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych, pochodzących od nieoficjalnych agentów francuskich w Warszawie w latach 1776-1788. Przynoszą one bogate informacje o życiu politycznym, towarzyskim i politycznym Rzeczypospolitej w okresie między pierwszym rozbiorem a inauguracja Sejmu Wielkiego.

21/05/2013 - 16:18

Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją, krajami Kaukazu i Powołżem. Edycja wyboru dokumentów

Celem projektu jest przygotowanie edycji dokumentów perskich ze zbiorów polskich oraz przeprowadzenie kwerend w archiwach i bibliotekach Iranu, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu i Rosji (Moskwa i Kazań), jak również w Archiwum Watykańskim, w poszukiwaniu dalszych śladów stosunków dyplomatycznych, handlowych, i kulturalnych dawnej Rzeczypospolitej z Persją, krajami Kaukazu i Powołża. Efektem będzie przygotowanie w wersji elektronicznej przyszłej publikacji, obejmującej m.in.

Strony