Jesteś tutaj

Zakończone projekty

18/06/2015 - 16:38

Oświata i szkolnictwo na wsi w II Rzeczypospolitej

Grant realizowany od 2014 roku przez cztery lata.
Gromadzone są wszelkie obecnie dostępne informacje źródłowe o oświacie pozaszkolnej i szkolnej na terenie państwa polskiego w okresie 1918 – 1939.  Przeprowadzana jest kwerenda w spuściznach archiwalnych: instytucji oświatowych, organów centralnej administracji państwowej ( w tym ministerstwa rolnictwa) i terenowej, parlamentu, partii politycznych, organizacji społecznych, osób prywatnych.
Kwerenda dotyczy prasy i źródeł drukowanych z okresu międzywojennego.   

17/06/2015 - 01:04

Między konfliktem a koegzystencją. Natal i Zululand w latach 1836-1848

Celem niniejszego projektu badawczego, są studia nad relacjami pomiędzy różnymi grupami etnicznymi i rasowymi zamieszkującymi Zululand i Natal w latach 30-tych i 40-tych XIX wieku. A więc stosunki pomiędzy szeregiem społeczności afrykańskich, z królestwem Zulusów na czele, społecznościami burskimi, które w wyniku migracji (Wielki Trek) osiedliły się w południowoafrykańskim interiorze, w tym w Natalu a wreszcie Brytyjczykami, a przede wszystkim brytyjską administracja kolonialną. Chronologiczny rdzeń projektu wyznaczają lata 1836-1848.

31/03/2015 - 12:10

Księgi ławnicze Starej Warszawy, sygn. 527, 528, 529, 530 - przygotowanie edycji krytycznej

Celem projektuKsięgi ławnicze Starej Warszawy, sygn. 527, 528, 529, 530 - przygotowanie edycji krytycznej”, realizowanego w ramach pięcioletniego grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 11 H 13 0176 82, 7 lipca 2014- 6 lipca 2019), jest przygotowanie publikacji źródeł powstałych w kancelarii miejskiej Starej Warszawy w okresie późnego średniowiecza i na początku epoki nowożytnej.
05/03/2015 - 00:44

Andrzej Frycz Modrzewski. Późny humanizm a reformacja w Rzeczypospolitej XVI w.

Projekt NCN Opus nr 2013/09/B/HS3/00604 (III 2014 - III 2017)

26/04/2014 - 23:53

Prezbiterzy na późnoantycznym Zachodzie

Celem projektu jest zrozumienie i opisanie roli prezbiterów w kościelnym i społecznym życiu późnoantycznego Zachodu, od II do końca VII wieku. Badania będą prowadzone na czterech polach: instytucjonalnym, społecznym, ekonomicznym i w dziedzinie mentalności. Na każdym z nich obserwowana będzie ewolucja zachodząca w ciągu kolejnych wieków i różnice między poszczególnymi częściami świata chrześcijańskiego Zachodu.

25/02/2014 - 19:59

Tłumaczenie na niemiecki i publikacja książki Macieja Ptaszyńskiego Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/XVII w.

Tłumaczenie na niemiecki i publikacja książki Macieja Ptaszyńskiego Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/XVII w., Warszawa 2011, Wydawnictwo naukowe Semper, ss. 506

22/10/2013 - 12:27

Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich w XIX – XX wieku i jej wpływ relacje polsko-żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość (2013–2015)

Celem projektu jest zbadanie i przedstawienie, w formie trzytomowego wydawnictwa, przejawów kolektywnej przemocy wymierzonej w Żydów zamieszkujących ziemie w XIX i XX wieku, i jej wpływu na kształtowanie się nowoczesnej wspólnoty narodowej (zarówno polskiej jak i żydowskiej) oraz na wzajemne relacje tych dwóch grup etnicznych. Zagadnienie pogromów nie ma bowiem tylko charakteru historycznego jest przecież ciągle obecne w sferze wyobrażeń o Polsce i Polakach, i staje się przedmiotem rozliczeń przy okazji kolejnych debat nad przeszłością.

17/10/2013 - 21:21

Rewolucja międzypaździernikowa. Rok 1957 w Polsce.

Celem projektu jest zrekonstruowanie skomplikowanych procesów społecznych, zwłaszcza modernizacyjnych, zachodzących w Polsce w 1957 r., dotykających i angażujących praktycznie wszystkie grupy społeczne, zawodowe czy etniczne. W niektórych dziedzinach przemiany były tak rozległe i głębokie, że można wręcz zaryzykować tezę, że ten rok stanowił polską bramę do nowoczesności.

19/09/2013 - 01:24

Inskrypcje honoryfikacyjne ku czci kobiet w miastach greckich jako świadectwo zmiany mentalności obywatelskiej w epoce hellenistycznej i rzymskiej (do początku III w. n.e.)

Badania nad tematyką kobiecą, prowadzone dla antyku szczególnie intensywnie od lat osiemdziesiątych XX wieku z zastosowaniem różnej metodologii, „odzyskały“ obecność kobiet w sferze publicznej miast greckich, ograniczonej do obszaru religii w okresie klasycznymi, a w okresie rzymskim widocznej także w życiu politycznym. (znamy kobiety, które obejmowały urzędy miejskie).

18/09/2013 - 01:54

Egea i Lewant na przełomie epoki brązu i żelaza

Przedmiotem projektu jest istota relacji między kulturami basenu Morza Egejskiego a Bliskim Wschodem (ok. 1300-900 p.n.e.). Ramy czasowe wyznaczone zostały w taki sposób, by objęły jedynie okres najdonioślejszych przemian. W tej rewolucyjnej epoce upadła cywilizacja mykeńska, państwo Hetytów, państwa kananejskie. W wyniku przemian w świecie egejskim narodziła się instytucja polis, a na Bliskim Wschodzie powstał nowy typ organizmów państwowych – plemienne/narodowe państwa terytorialne i fenickie państwa-miasta.

Strony