Jesteś tutaj

Projekty

Książę Adam Jerzy Czartoryski – pamiętniki 1810-1830

Grant NCN na lata 2011- 2014.

Celem grantu jest zebranie i przygotowanie do naukowej edycji rękopiśmiennych materiałów autobiograficznych księcia Adama Jerzego Czartoryskiego za lata 1810-1830. Edycja pamiętników opatrzona będzie przypisami edytorskimi i merytorycznymi, uzupełniona wstępem i indeksami osobowym i geograficznym.

Księgi ławnicze Starej Warszawy, sygn. 527, 528, 529, 530 - przygotowanie edycji krytycznej

Celem projektuKsięgi ławnicze Starej Warszawy, sygn. 527, 528, 529, 530 - przygotowanie edycji krytycznej”, realizowanego w ramach pięcioletniego grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 11 H 13 0176 82, 7 lipca 2014- 6 lipca 2019), jest przygotowanie publikacji źródeł powstałych w kancelarii miejskiej Starej Warszawy w okresie późnego średniowiecza i na początku epoki nowożytnej.

Ludwik XVI – Stanisław August. Propagandowe wizerunki równoległe w prasie międzynarodowej

Celem projektu jest zbadanie metod kształtowania propagandowego wizerunku dwóch władców – Ludwika XVI i Stanisława Augusta Poniatowskiego w latach 1774 – 1788 we francuskojęzycznej prasie międzynarodowej. Obaj władcy różnili się pod wieloma względami. Różna była ich sytuacja polityczna i pozycja w systemie ustrojowym. Łączyły ich natomiast metody i środki działań propagandowych w okresie, który okazał się czasem przygotowującym wielki przełom w obydwu państwach.

Miasto Rzym za pierwszych królów: próba rekonstrukcji. Tradycja literacka i materiał archeologiczny

Tytuł grantu: Miasto Rzym za pierwszych królów: próba rekonstrukcji. Tradycja literacka i materiał archeologiczny. 

Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (grant 2013/09/B/HS3/00615).

Między konfliktem a koegzystencją. Natal i Zululand w latach 1836-1848

Celem niniejszego projektu badawczego, są studia nad relacjami pomiędzy różnymi grupami etnicznymi i rasowymi zamieszkującymi Zululand i Natal w latach 30-tych i 40-tych XIX wieku. A więc stosunki pomiędzy szeregiem społeczności afrykańskich, z królestwem Zulusów na czele, społecznościami burskimi, które w wyniku migracji (Wielki Trek) osiedliły się w południowoafrykańskim interiorze, w tym w Natalu a wreszcie Brytyjczykami, a przede wszystkim brytyjską administracja kolonialną. Chronologiczny rdzeń projektu wyznaczają lata 1836-1848.

Oświata i szkolnictwo na wsi w II Rzeczypospolitej

Grant realizowany od 2014 roku przez cztery lata.
Gromadzone są wszelkie obecnie dostępne informacje źródłowe o oświacie pozaszkolnej i szkolnej na terenie państwa polskiego w okresie 1918 – 1939.  Przeprowadzana jest kwerenda w spuściznach archiwalnych: instytucji oświatowych, organów centralnej administracji państwowej ( w tym ministerstwa rolnictwa) i terenowej, parlamentu, partii politycznych, organizacji społecznych, osób prywatnych.
Kwerenda dotyczy prasy i źródeł drukowanych z okresu międzywojennego.   

Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza na ziemiach polskich

Celem projektu jest zbadanie, jak funkcjonowała pamięć historyczna w społeczeństwie polskim w średniowieczu. Pamięć historyczną definiuję jako zbiór wyobrażeń o przeszłości oraz towarzyszący im system wartości. Interesują mnie późnośredniowieczne (XIV początek XVI w.) wyobrażenia na temat początków Polski (początków państwa polskiego, początków wspólnoty Polaków, początków chrześcijaństwa i początków królestwa w Polsce), a także – jak informacje na ten temat funkcjonowały w społeczeństwie i jak (oraz – kiedy) były  przekazywane.

Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich w XIX – XX wieku i jej wpływ relacje polsko-żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość (2013–2015)

Celem projektu jest zbadanie i przedstawienie, w formie trzytomowego wydawnictwa, przejawów kolektywnej przemocy wymierzonej w Żydów zamieszkujących ziemie w XIX i XX wieku, i jej wpływu na kształtowanie się nowoczesnej wspólnoty narodowej (zarówno polskiej jak i żydowskiej) oraz na wzajemne relacje tych dwóch grup etnicznych. Zagadnienie pogromów nie ma bowiem tylko charakteru historycznego jest przecież ciągle obecne w sferze wyobrażeń o Polsce i Polakach, i staje się przedmiotem rozliczeń przy okazji kolejnych debat nad przeszłością.

Polska Stanisławowska w świetle raportów francuskich agentów dyplomatycznych. Edycja korespondencji z francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych

Celem projektu jest przygotowanie edycji wyboru korespondencji z francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych, pochodzących od nieoficjalnych agentów francuskich w Warszawie w latach 1776-1788. Przynoszą one bogate informacje o życiu politycznym, towarzyskim i politycznym Rzeczypospolitej w okresie między pierwszym rozbiorem a inauguracja Sejmu Wielkiego.

Strony