Jesteś tutaj

Projekty

Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej

W ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki – SONATINA 1 realizuję projekt badawczy pt. Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej. Zasadniczym celem badań jest wszechstronna analiza problemu konfliktów społeczno-ekonomicznych o tzw. serwituty (inaczej służebności) i procesu ich regulacji na terenie Galicji Środkowej w drugiej połowie XIX wieku.

​Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów.

Tłumaczenie na język angielski i publikacja ksiażki dr. hab. Jerzego Pysiaka ​Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów w Wydawnictwie Brill. Ksiażka ukaże sięw serii Later Medieval Europe, pod tytułem The King and the Crown of Thorns. The Cult of Relics in Capetian France. Publikacja dostępna będzie rownież w modelu Open Access.

Księgi ławnicze Starej Warszawy, sygn. 527, 528, 529, 530 - przygotowanie edycji krytycznej

Celem projektuKsięgi ławnicze Starej Warszawy, sygn. 527, 528, 529, 530 - przygotowanie edycji krytycznej”, realizowanego w ramach pięcioletniego grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 11 H 13 0176 82, 7 lipca 2014- 6 lipca 2019), jest przygotowanie publikacji źródeł powstałych w kancelarii miejskiej Starej Warszawy w okresie późnego średniowiecza i na początku epoki nowożytnej.

Kształtowanie etyki seksualnej w Polsce od XI do XIII w. pod wpływem recepcji zachodnioeuropejskich wzorców chrystianizacyjnych

Projekt badawczy realizuję w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki – PRELUDIUM 15. Głównym celem projektu jest zbadanie różnorakich aspektów seksualności w średniowiecznej Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem okresu XI – XIII w.) Podejmując badania nad takimi zagadnieniami należy nieustannie mieć na uwadze fakt, że większość zmian, które nastąpiły w owym czasie w zakresie postrzegania poszczególnych zachowań seksualnych, zachodziła w związku z procesem chrystianizacji – przy czym należy dodać, że chrystianizację rozumiemy tutaj jako długotrwały proces przemian religijnych na ogromną ska

Kulturowy palimpsest. Dzieje greckiego mitu Likurga, króla Edonów, od Homera do Eustacjusza

Kim był Likurg? Tego pytania najczęściej nie zadają sobie czytelnicy Wergiliusza i Owidiusza. Ot, kolejne z serii imion zapomnianych bohaterów, o których nie trzeba wiedzieć więcej, niż zawiera krótki przypis. „Król Edonów (czyli kogo? Trackiego plemienia), który został ukarany przez bogów za to, że chciał przegnać Dionizosa”. Fakt, że najbardziej „klasyczni” spośród rzymskich poetów kilkakrotnie wzmiankują Likurga, nigdy nie wdając się w obszerne wyjaśnienia, powinien nam uzmysłowić, że starożytni odbiorcy dzieł doskonale wiedzieli, o kogo chodzi.

Migracje rycerskie do Czech w epoce Przemyślidów i pierwszych Luksemburgów (ok. 1150 - 1350)

Projekt badawczy poświęcony jest jednemu z najistotniejszych zjawisk społecznych pełnego średniowiecza w Europie Środkowej – migracji i relacjom interetnicznym w dobie transformacji społeczno-ustrojowej pełnego średniowiecza. Celem jest rozpoznanie skali, znaczenia społecznego, kulturowego i politycznego napływu obcego rycerstwa na ziemie czeskie w okresie od połowy XII w. aż po połowę XIV. Badany okres obejmuje półtora stulecia rządów ostatnich Przemyślidów i panowanie pierwszego z władców nowej dynastii Luksemburgów.

Oryginalność i wtórność polskiej kultury (X-XIIIw.)

Prezentowany projekt dotyczy powstawania i rozwoju kultury politycznej i religijnej w średniowiecznej Polsce. Pod pojęciami tymi kryje się szereg zagadnień, które prowadzą do ukształtowania się tożsamości danego obszaru i struktur politycznych, które kształtują się w jego obrębie. W omawianym okresie rzeczywistości te pozostają w ścisłym związku i przenikają się wzajemnie, ponieważ kulturę polityczną buduje się przede wszystkim w oparciu o kulturę religijną; rozwój obu związany jest ze sobą ściśle i kształtuje się poprzez wzajemne oddziaływanie. 

Prezbiterzy na późnoantycznym Zachodzie

Celem projektu jest zrozumienie i opisanie roli prezbiterów w kościelnym i społecznym życiu późnoantycznego Zachodu, od II do końca VII wieku. Badania będą prowadzone na czterech polach: instytucjonalnym, społecznym, ekonomicznym i w dziedzinie mentalności. Na każdym z nich obserwowana będzie ewolucja zachodząca w ciągu kolejnych wieków i różnice między poszczególnymi częściami świata chrześcijańskiego Zachodu.

Progi, Przejścia, Pogranicza: Liminalność w Metamorfozach Apulejusza

Celem projektu jest przedstawienie nowatorskiej interpretacji jednego z najciekawszych tekstów literatury antycznej, jakim są Metamorfozy czyli złoty osioł Apulejusza z Madaury z II w. po Chr. przy zastosowaniu antropologicznej koncepcji liminalności. Przeprowadzona na potrzeby projektu analiza wskazuje, że liminalność w różnych aspektach jest zasadą kompozycyjną całej powieści, zarówno w warstwie narracyjnej, jaki i poza nią, co jak dotąd, mimo istnienia ogromnej literatury przedmiotu, nie zostało w wystarczającym stopniu dostrzeżone i opisane.

Strony